Molecular Imaging


Molecular Imaging در تشخیص سرطان سینه


برابر مطالعات جدیدی که در کنفرانس سالانه انجمن رادیولوژی امریکای جنوبی در شیکاگو ارایه شد Molecular Imaging  برتری های انکار ناپذیری را بر سایرروش های تصویر برداری در بررسی و تعیین نوع سرطان های سینه از خود نشان داده است .گاما اسکن های  اختصاصی  ازناحیه سینه، تکنیک تصویر برداری Molecular Imaging  از سینه است که فعالیت های متابولیکی مرتبط با رشد تومور را شناسایی ونشان می دهد  .در این روش که بیمار با دریافت مقدار مشخصی از رادیو داروهای gamma emitter   و سپس به وسیله یک دوربین ویژه گاما مورد اسکن قرار می گیرد و از آنجایی که  سلول های سرطانی میزان بیشتری از رادیو دارو را به دلیل فعالیت های متابولیکی بیشتر خود به نسبت سلول های نرمال سینه  جذب می کنند و اصطلاحا نقاط داغی را در تصویر (BSGI) ایجاد می نماید .در این تحقیق که دانشمندان سعی در اثبات  توانایی این روش در شناسایی سرطان تهاجمی لوبولار کارسینوما (ILC)  داشتند و از آنجایی که احتمال تشخیص این نوع سرطان در تصاویر ماموگرافی به مراتب کمتر از سایر سرطان های  سینه است .برای این منظور دانشمندان 26 زن را با میانگین سنی 62.8 که با انجام بیوپسی ( ILC )  در آنها ثابت شده بود را به وسیله روش های گوناگون : ماموگرافی ، BSGI ، سونوگرافی و ام ار ای  قرار دادند و در نهایت دریافتند که حساسیت روش BSGI  در کشف این سرطان 93% است در مقایسه با حساسیت 79 در صدی ماموگرافی و نیز 68 درصدی سونوگرافی و 83 درصدی ام ار ای بسیار چشمگیر و :ار آمد است و می توان این روش را در تشخیص نوع سرطان های سینه روشی منحصر به فرد به شما رآورد .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید