معیارهای انتخاب یک سیستم دوزیمتری خوب را توضیح دهید؟

معیارهای انتخاب یک سیستم دوزیمتری خوب را توضیح دهید؟آیا اندازه گیری به روش مطلق و یا به طور نسبی مورد نیاز است ؟
آیا دوز جذب کلی و یا تندی دوز جذب مورد نظر می باشد ؟
آیا بلافاصله نیاز به قرائت است ؟
دقت و صحت مورد نیاز ،
نوع و انرژی اشعه ،
محدوده دوز جذب برای اندازه گیری ،
نیاز به انطباق دوزیمتر با محیط ،
اندازه آشکارساز مورد نیاز ،
قدرت تفکیک فضایی مورد نیاز ،
راحتی ،‌ ارزانی ، استحکام و ... .

/ 0 نظر / 21 بازدید