آمبولیزاسیون آنوریسم شریان افتالمیک توسط کویل
درمان رایج آنوریسم های اینتراکرانیال عمل جراحی و کلیپس کردن آنوریسم می باشد ولی در بعضی موارد اندازه،موقعیت و خصوصیات آنوریسم مانع از عمل جراحی می شود.آمبولیزاسون به طریقه اندوواسکولار در این آنوریسم ها به عنوان یک روش درمانی جایگزین و باارزش محسوب می شود.

 

آمبولیزاسیون آنوریسم شریان افتالمیک توسط کویل

 Coil Embolization of an Ophthalmic Artery Aneurysm                                                                    

مقدمه

درمان رایج آنوریسم های اینتراکرانیال عمل جراحی و کلیپس کردن آنوریسم می باشد ولی در بعضی موارد اندازه،موقعیت و خصوصیات آنوریسم مانع از عمل جراحی می شود.آمبولیزاسون به طریقه اندوواسکولار در این آنوریسم ها به عنوان یک روش درمانی جایگزین و باارزش محسوب می شود.

این روش توسط Gugliemi Detachable Coil(GDC)توسعه و پیشرفت خوبی داشته است.

 

معرفی بیمار

بیمار خانم 47 ساله ای است که به علت سردرد شدید همراه با سفتی پشت گردن در یک هفته گذشته مراجعه نموده است.تصاویر CT حاکی از خونریزی ساب آراکنویید و یک آنوریسم بزرگ درحدود شریان کاروتید داخلی راست بود.

درآنژیوگرافی سربرال یک آنوریسم mm 16دقیقا از دیستال ریشه شریان افتالمیک راست جدا شده است(شکل1).به دلیل اینکه درمان آنوریسم های شریان افتالمیک به طریقه جراحی بسیار مشکل است آمبولیزاسیون توسط GDCتوصیه گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1:

   آنژیوگرام اولیه از شریان RICA در نماهای Town (تصویر بالا) و

   ابلیک با زاویه تند . آنوریسم شریان افتالمیک به ابعاد mm 16

   نمایان شده است.در نمای town گردن باریک آنوریسم از ورای

   بدنه آنوریسم نمایان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تکنیک

آنژیوگرافی از طریق پانکچرشریان فمورال راست و قرار دادن شیت7F در آن آغاز شد.کاتتر تشخیصی 5Fبه سمت قوس آئورت هدایت گردید و پس از آن آنژیوگرافی انجام شد.شریان کاروتید داخلی راست (RICA) به طور سلکتیو کاتتریزه شده و در تصاویر آنژیوگرافی تهیه شده وجود آنوریسم بزرگmm 16منشعب از قسمت دیستال مبدا  شریان افتالمیک تایید گردید.گردن آنوریسمmm 5-4 قطر داشت.کاتتر هدایت کننده ((introducer catheter بافرنچ6 جایگزین کاتتر تشخیصی گردید و نوک آن در قسمت دیستال RICA قرار گرفت.

کاتتر Turbo-Tracker 18(Target Therapeutics, Fremont, CA) با دو سر دیستال از داخل کاتتر هدایت کننده به داخل شریان فرستاده شده و آنوریسم به طور سلکتیو کاتتریزه شد.18 عدد کویل GDC در داخل آنوریسم کار گذاشته شد.آنژیوگرافی به طور متناوب در حین جایگزینی کویل ها انجام می گرفت تا موقعیت کویل ها را بررسی  ومکان جایگزینی آنها را تایید نماید.سپس کاتتر سریع از آنوریسم خارج می شود.مجددا کاتتر را وارد آنوریسم کرده و قسمتی از آن را که به طور کافی توسط کویل پر نشده است پر می نمایند.سپس میکروکاتتر خارج شده و آنژیوگرافی انجام می شود.

 

نتیجه

انجام آرتریوگرافی بلافاصله بعد از آزمون انسداد کامل آنوریسم را تایید می نماید (شکل2).شاخه های اینتراکرانیال RICA ،شامل شریان افتالمیک راست وبدون هیچ اثری از ترومبوز یا انسداد نمایان شدند.آنژیوگرافی کنترل 7 هفته بعد نیز انجام گرفت و در آن انسداد آنوریسم مشهود بود.بیمار به مدت یکسال بعد از هموراژی تحت نظر بود وحال وی مساعد بود.

 

 

 

 

شکل 2:

   آرتریوگرام RICA در نماهای ترال و ابلیک بعد از پر کردن و مسدود

   نمودن آنوریسم با کویل هایGDC.توجه داشته باشیدکه آنوریسم

   کاملا پر شده ولی عروق در قسمت دیستال گردن آنوریسم کاملا

   از ماده حاجب پر شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

بحث

در برخی موارد جراحی باز برای درمان آنوریسم های اینتراکرانیال بنا به دلایلی از قبیل اندازه ،موقعیت و مورفولوژی آنوریسم مشکل یا غیر ممکن می باشد.در مورد آنوریسم های شریان افتالمیک جایگزینی کویل توصیه می گردد،زیرا به دلیل مکان و موقعیت این آنوریسم ها کلیپس کردن آنها بسیار مشکل می باشد.جایگزینی کویل در داخل آنوریسم با استفاده از روش اندوواسکولار روش جایگزین مناسب و سودمندی در بیشتر اینگونه موارد می باشد.نتایج اولیه استفاده از کویل های  GDCاین نوید را میدهد که در 85 درصد از آنوریسم ها بیش از 90 درصد انسداد حاصل شده است و 83 درصد بیماران از بهبودی خوبی برخوردار شده اند.این نتایج با نتایج کلیپس گذاری به شیوه جراحی قابل مقایسه می باشد.